• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1397/06/24 ساعت 19:53

    کاش نسل جوان روحانی از آقای طالقانی مردمی بودن را می‌اموخت نسل‌های گذشته این قشر هم آنچنان با نگاهی که آیت الله طالقانی به جایگاه روحانیت در جامعه داشت همسویی نداشته و ندارد.در بین روحانیون حاضر آقای دعایی بیشترین شباهت را با آقای طالقانی دارد چون هیچوقت به دنبال جایگاه vip نیست