• برلین: آلمان واروپا برای دورزدن تحریم‌های آمریکا، ایجادسیستم پرداختی برای ایران رابررسی می‌کنند/ این سیستم پرداخت،توسط یک نهادجدیدمانند «بورس معاوضه»پیاده می‌شود