• معماری هورامان تخت ….کردستان زیبا با مردم نجیب و مهربانش عکس: سید آزاد حسینی