• برای زدودن ملالِ عصر روز جمعه! معرفی میکنم، دوست خوبمون پیک راستان،از طرفداران پر و پا قرص آقای پرزیدنت و متخصص امور رسانه، حرمت قلم و فیک نیوز. آیکون خجالت کشیدن