• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/06/23 ساعت 19:22

    دیشب کنجکاوى ام برانگیخته شد که آیا رباعى زیر منسوب به ابوسعید است؟.با چند نفر موضوع را در میان گذاشتم و عاقبت رفتم سراغ اسرارالتوحید به کوشش استاد شفیعى کدکنى و دریافتم که اسناد حاکى از آن است که ابوسعید فقط دو رباعى سروده و بقیه اشعار دیگران است که میان نطقش بیان مى شده است.