• محمد امین میرزایی   mohamad_mirzaee@

    1397/06/23 ساعت 19:20

    هیاتی که تا ١٢ شب صدای طبلش بلنده و ملاحظه رفت و آمد مردمم نمیکنه، نه تنها نفهمیده فرهنگ حسینی چیه بلکه درگیر ظواهری شده که سرگرمش کرده و کلا از یِ وادی دیگه داره سر در میاره