• حمید حاجی‌پور   H_Hajipour60@

    1397/06/23 ساعت 18:10

    اینکه بودجه #منوتو از محل‌های مشکوکی تامین میشود وآنها ازشفاف شدنش فرارمیکنند، درست. اما چرا محل تامین بودجه خبرگزاری #فارس از بیت المال، هیچوقت شفاف نشده؟ این بودجه را از ردیف‌های کدام نهاد میگیرد و برمبنای چه سیاستی خرج میکند؟ به قول شاعر؛ توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟