• چند هفته پیش گزارشی در این باره نوشتم و گفتم برخی از این افراد به خاطر رابطه‌های خاصی که دارن با نفوذ و توصیه وارد دانشگاه شدن