• همه جا ما را خبرنگار دولت خطاب میکنند وقتی تویت انتقادی میزنیم رسانه‌های مختلف میگویند خبرنگار دولت نوشته یا نظر خبرنگار دولت در این باره … خبرنگارهای دیگر هم وقتی مرا میبینند می‌گویند شما که #روزنامه_ایران هستید و وضع مالیتان خوب است اما باور کنید وضعیت ما هم بحرانی است