• شهاب الدين طباطبايى   shahabedin76@

    1397/06/20 ساعت 23:31

    امام حسین آبرومندانه برای هدفش جان داد، تا به چیزی که نمیخواست تن ندهد. یزید بی آبرویی را به جان خرید برای هدفش؛ تا به چیزی که می‌خواست برسد. عمر سعد هم قدرت می‌خواست، هم خوشنامی، هم رضایت امام حسین را و هم خدمت به یزید را.نصیبش آخر کار بی آبرویی و پشیمانی بود و دیگرهیچ.