• لازم است تشویق‌های غیر تراکمی و غیرکالبدى در لایحه پیشنهادی جایگزین مصوبه #برج_باغ مد نظر قرار گیرد تا ضمن منتفع شدن مالک، منافع شهر نیز حفظ شود. نشست خبرى کمیسیون