• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/06/20 ساعت 16:28

    اخبار مفاسد مالى واخلاقى شوراها پایان ندارد، جدیدترین و نه آخرین آن از #بابل است که بیانگر ضعف مفرط #مجلس در نظارت بر انتخابات شورا است. نمایندگان خودقانون انتخابات را اصلاح کنند تا آبروریزى بیشتری نشود، قطعا نظارت شوراى نگهبان از سیاسی کاری آنان بهتره! #شورای_شهر_بابل