• بی خردی یعنی در عصر ارتباطات،رسانه و گفتگو، کنش سیاسی ات را با دوران برخوردهای حذفی برگردانی! و بجای پاسخ به نقد، سئوال، با ناقد وسئوال کننده گلاویز شوی! هرکه (اعم از مجلسی و غیرمجلسی) سخنان خانم #سلحشوری وآقای #حیدری در مجلس را نمی‌پسندد،به آنها پاسخ دهد. قضاوت با مردم است.