• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/06/16 ساعت 13:10

    #پزشکیان:اگر بخواهیم درست تصمیم بگیریم، باید گروه مستقلی بر نمایندگانی نظارت و ارزیابی داشته باشد تا شائبه‌های پیش نیاید/اگر فردی شکایت کرد باید آن شکایت بررسی شود و اگر شکایت انجام نشد نظارتی هم وجود نخواهد داشت