• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/06/14 ساعت 15:24

    الآن در چنین شرایطی به‌سر می‌بریم که نماینده #قم به نماینده #تهران بابت یادآوری یکی از اصول #قانون‌اساسی گفته بی‌بوته! آن یکی هم گفته که هرگز به آرزوی خود برای همه‌پرسی عمومی نخواهید رسید! تصور کنید؛ یادآوری یکی از اصول قانون‌اساسی برای حضرات، اینقدر هزینه در بردارد …