• در زمان لغو مصوبه #برج_باغ برخى دوستان نگران کاهش محسوس درآمد #شهردارى در این شرایط بى پولى بودند. امروز روشن شد در ده سال اخیر، تنها «یک درصد» از مجموع درآمد حاصله از صدور پروانه مربوط به باغ‌ها بوده است. و بدین صورت در ١٢٨.٩ هکتار در باغهاى تهران، پروانه ساختمانى صادر شده است.