• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1397/06/12 ساعت 20:35

    زبانهای رایج در قاره آفریقا کدام هستند؟ عربی ۲۰۰ میلیون انگلیسی ۱۵۰ میلیون کیساحلی ۱۴۰ میلیون فرانسه ۱۱۵ میلیون هوسه ۵۰ میلیون اورومو ۲۵ میلیون #Africa #Languages