• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1397/06/11 ساعت 21:55

    ملتها به ویژه درجهان اسلام به صورت روزافزون همزمان بامأیوس شدن ازنظام سرمایه داری،برای کسب استقلال به فرهنگ و #هویت واقعی خودچشم دوختند.یعنی پاسخ موضوعات جدیدرادر اسلام میجویند.آیانباید #حوزه ودانشگاه به ارزیابی عملکردخوددر پاسخگویی به این مطالبه به حق مبادرت ورزند؟