• محمد سعید احدیان   MsAhadian@

    1397/06/10 ساعت 11:38

    رئیس کل بانک مرکزی:اتفاقی که در #بازار_ارز افتاد، محصول ناترازی سیستم بانکی و رشد وحشتناک نقدینگی و اصرار ما به تداوم نقدینگی است رئیس جمهور: دلیل مشکلات مربوط به ارز اعتراضات دی ماه بود #بدون_شرح