• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/06/08 ساعت 22:08

    مانور تجمل، حرکت به سمت #فرهنگ سرمایه‌داری است؛ فرهنگی که در آن عده‌ای صاحب سرمایه‌های #نجومی می‌شوند و آن را به رخ بقیه می‌کشند. یعنی همان فرهنگی که بجای استفاده از تعبیر «مستضعفین» ترجیح می‌دهد بگوید «اقشار آسیب‌پذیر» #روحانی