• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/06/07 ساعت 22:08

    از مولفه‌های خصوصی‌سازی نئولیبرالی این است که قشری فوقانی از وزرا، مدیرکل‌ها، مدیران ومعاونان صاحب ثروت میشوند وامکانات مالی به دست می‌آورند؛ همان‌هایی که بعداً فرزندان آنها مدعی میشوند که #ژن_خوب دارند وتافته جدابافته هستند ورفتارهای اشرافی نشان میدهند. #فصل_عمل #روحانی