• داود باقري   davood_db@

    1397/06/06 ساعت 01:40

    فردا روز سرنوشت سازی در تاریخ سیاسی کشور خواهد بود . بعد از #بنی_صدر و #احمدی_نژاد اکنون سومین رییس جمهور ایران ؛ برای پاسخ به سؤال نمایندگان به مجلس میرود . #روحانى به عنوان نماد جمهور مردم فردا میتواند فصل نوینى از سیاست ورزی را در کشور پایه گذارى کند .