• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/06/04 ساعت 15:37

    #اژه_ای: در دادسرای ویژه روحانیت پرونده‌ای در این زمینه ( حادثه فیضیه) تشکیل شد و دنبال ابعاد مختلف قضیه است و سیستم اطلاعات هم دنبال می‌کند تا قضیه روشن و تصمیم مقتضی اتخاذ شود