• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/05/29 ساعت 22:07

    #اقتصاد_مقاومتی نسخه خوبی است برای اینکه حرکت آغازینی در جهت تقویت ساختار اقتصادی ایران انجام دهد و وجه مکمل آن حتماً بازتوزیع عادلانه است. اگر مدیریت درست شود و ساخت اقتصادیمان را درست کنیم تحریم‌ها اثر نمی‌کند.