• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/05/28 ساعت 01:19

    وزیردفاع خبر داد: شمارش معکوس پرواز #جنگنده ساخت داخل

    امیر حاتمی: یک هواپیمایی که مراحل ساخت خود را در صنعت طی کرده که در روز صنعت دفاعی [۳۱ مرداد] به پرواز در می‌آید و مردم شاهد پرواز یک جنگنده خواهند بود