• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/05/24 ساعت 21:52

    #استقلال اقتصادی به آن معنا نیست که درهیچ زمینه‌ای باهیچ کشوری تبادل نکنیم ونیازی به خریدوفروش با کشوری دیگر نداشته باشیم بلکه به این معناست که مرکز ثقل تصمیم‌گیریهای یک کشور در درون خودش باشد، اماممکن است براساس خواستها، سیاستها ویا منافع چیزی راکه فکر میکند خوب است دنبال کند.