• کی فکرشو می‌کرد منی که اراده می‌کردم‌ خوابم می‌برد، به بی‌خوابی مبتلا بشم؟