• «بخش مهمی از افکار جامعه ایرانی اعتماد خود به سیستم و تمام آنچه حاکمیت انجام می‌دهد را از دست داده. بسیاری از شهروندان ایرانی حاضرند به نقل قول یک فرد روسی - تاجیک که به زبان فارسی صحبت می‌کند اعتماد کنند، اما تاکیدهای چندین باره وزارت خارجه و رئیس جمهوری و … را نمی‌پذیرند»