• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/05/23 ساعت 22:44

    استقلال به معنای انزوا نیست و ما در ورود سرمایه خارجی و تبادل سرمایه داخلی بالا و پایین‌هایی داشتیم، اما دچار انزوای اقتصادی نبوده‌ایم. مشکل ما اینجاست که، چون عدم توازن ساختاری اقتصاد را از بین نبردیم این اقتصاد نئولیبرال توان وقدرت و بنیه نیرومندی برای بازتولید سرمایه ندارد.