• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/05/22 ساعت 22:18

    ملت باید این را بدانند که وقتی ما استقلال اقتصادی خود را از دست بدهیم استقلال سیاسی را هم از دست خواهیم داد و نسخه کارگزاران مشارکتی حزب اعتدال توسعه و … و … اساساً استقلال ما را هدف قرار داده است. #مذاکره #اتمام_حجت