• تیموتی وه‌آ، پسر ژرژ وه‌آ(بازیکنی شهیر لیبریایی که هم‌اکنون رییس‌جمهور این کشور است)، امشب اولین گل خود در لوشامپیونه را برای پی‌اس‌جی زد. پدر او هم درست مثل خودش با جیانلوییجی بوفون در یک تیم بازی کرده!