• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/05/20 ساعت 09:33

    «مسعود پزشکیان: نپذیرفتن«FATF» یعنی خود تحریمی»
    سیستمی به نام #وزارت_رفاه درست کرده ایم که به عریضی و طویلی #دولت است و یکسری #کارخانه و #شرکتها در دست این #وزارتخانه است که همه به طریقی به آنها طمع دارند. http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۳٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۸٪d۸٪af-٪d۹٪be٪d۸٪b۲٪d۸٪b۴٪da٪a۹٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۹٪۸۶٪d۹٪be٪d۸٪b۰٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۱٪d۸٪aa٪d۹٪۸۶fatf-٪db٪۸c٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۶٪db٪۸c-٪d۸٪ae٪d۹٪۸۸٪d۸٪af-٪d۸٪aa٪d۸٪ad/ …