• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1397/05/20 ساعت 15:26

    نبرد برای آفریقا نیوزویک با انتخاب این تیتر نوشت روسیه برای مقابله باتحریمهای غرب بدنبال سرمایه گذاری در آفریقا، فروش سلاح وساخت تاسیسات برای کشورهای آفریقایی است تاحوزه نفوذ خود راگسترش دهد. #Russia #Putin #Africa #weapon