• ابزار تشخیص چهره جدیدی که حملات مهندسی اجتماعی را برای همیشه دگرگون می‌کند https://digiato.com/article/۲۰۱۸/۰۸/۱۰/٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸٪d۸٪b۲٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱-social-mapper-٪d۸٪ad٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۶٪d۸٪af٪d۸٪b۳٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۸٪ac٪d۸٪aa٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۸٪b۹٪db٪۸c-٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷-٪d۸٪af٪da٪af٪d۸٪b۱٪da٪af٪d۹٪۸۸/ …