• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/05/19 ساعت 01:33

    واقعاً بعد گم شدن دکل نفتی، گم شدن ۹ میلیارد اسکناس عجیبه؟!!!! عجب مبارزه‌یی با فساد آغاز شده!!!