• اولین تریلر از گیم پلی Doom Eternal منتشر شد [تماشا کنید] https://digiato.com/article/۲۰۱۸/۰۸/۱۰/٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴٪db٪۸c٪d۹٪۸۶-٪d۸٪aa٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪d۹٪۸۴٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲-٪da٪af٪db٪۸c٪d۹٪۸۵-٪d۹٪be٪d۹٪۸۴٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪db٪۸c-doom-eternal/ …