• بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران : هیات مدیره متوجه قصورِ خود در این فرایند شده است و با پذیرشِ کاملِ مسئولیتِ خود، از اعضا پوزش می‌طلبد. ساز و کارهای لازم برای پیشگیری از این نوع ناهماهنگی‌ها، پیش‌بینی شده است.