• مجید اخوان   makhavan_tv@

    1397/05/19 ساعت 16:00

    ۳- #اردوغان میگوید بهتر از این هم خواهیم شد، برای رسیدن به اهداف سال ۲۰۲۳باید تلاش کنیم. #دلار #آمریکا روز گذشته را در بازارهای #ترکیه با ۵ لیرو ۴۰ کروش به پایان رسانده بود امروز جمعه در آغاز روز با افزایشی ۲۰ درصدی به مرز ۶لیر و ۴۰ کروش رسید.