• همکاری اوبر با دانشگاه تگزاس و ارتش برای توسعه تاکسی پرنده http://dgto.ir/۱۰di