• استفاده از پهپادهای خودران برای متفرق کردن پرنده‌های اطراف فرودگاه http://dgto.ir/۱۰d۵