• ایده جدید اپل برای استفاده از آیفون به عنوان کارت شناسایی http://dgto.ir/۱۰db