• گلکسی واچ سامسونگ معرفی شد؛ پشتیبانی از LTE در کنار مقاومت تا ۵۰ متر زیر آب https://digiato.com/article/۲۰۱۸/۰۸/۰۹/٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۹٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۱٪db٪۸c-٪da٪af٪d۹٪۸۴٪da٪a۹٪d۸٪b۳٪db٪۸c-٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪da٪۸۶-٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۶٪da٪af/ …