• سامسونگ از همکاری اش با اسپاتیفای خبر داد https://digiato.com/article/۲۰۱۸/۰۸/۰۹/٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۵٪da٪a۹٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪db٪۸c-٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۶٪da٪af-٪d۹٪۸۸-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۹٪be٪d۸٪a۷٪d۸٪aa٪db٪۸c٪d۹٪۸۱٪d۸٪a۷٪db٪۸c/ …