• تو روز خبر نگار مرسومه که هر جا میری بهت کارت هدیه میدن جهت تبریک ولی از نظر من اینا دیه هایی که باید بخاطر چک و لگد، سر برنامه‌ها یی که خوردیم میگرفتیم #روزخبرنگار