• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/05/17 ساعت 22:06

    مرتضی آوینی ژورنالیست بود ولی هضم در ژورنالیست نشد، مستحیل در روشنفکری هم نشد. فیلم و مستند ساخت، کارگردان سینمایی هم بود اما ادای سینماگری و کارگردانی و ژست روشنفکرانه نگرفت. #روز_خبرنگار