• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1397/05/17 ساعت 14:27

    روز خبرنگار بر تمامى خبرنگاران عزیزى که قداست قلم و زبان خود را حفظ کرده و براى بهتر شدن جامعه، از طریق رشته خود تلاش میکنند، مبارک باد