• محمدمهدی تندگویان   tondgouyan@

    1397/05/17 ساعت 18:26

    زمان ورود دومین وزیر #جوان درکابینه دولت تدبیروامید فراهم شده است وانتظار #جوانان ایران تکرارحضور جوانی دیگر درکابینه است.ضمن تقدیر از دوره حضور برادربزرگوارم جناب ربیعی امیدوارم با حضور یک جوان دیگر دردولت مشکلات بازنشستگان حل گرددواشتغال نیزرونق پیدا کند. #حالا_جوانان