• آری قهرمان من، قهرمان میدان ابی عبدالله(ع)با یزیدیان است که شربت سرخ شهادت را از دستان حیدر کرار می‌نوشد و سر در آغوش مولایش حسین می‌گذارد و شادمان نزد پروردگارش روزی دارد. آری #شهیدحججی حجت خدا بر ما و نسل ماست!