• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/05/16 ساعت 22:03

    دلایل بی‌توجهی #دولت به تورم وبحرانها: نوع نگاه سرمایه‌دارانه این است تاجایی که میشود می‌پوشاند انکار می‌کند و تازه وقتی مشکل آنقدر بزرگ است که نمیشود ندید گرفت، به آن پرداخته میشود، حتی الان هم بعضی از آقایان تورم وآسیبها را قبول ندارند وحرف از رشد اقتصادی می‌زنند! #روحانی