• کیان عبداللهی   biman64@

    1397/05/14 ساعت 21:13

    #وقاحت یعنی٢٢سال قوه مجریه کشور دست خودت ورفقات(هاشمی و روحانی) باشه،بالاترین حمایتها رواز ناکارآمدترین دولت بعدانقلاب کرده باشی واونوقت درمقام یک ناظر بیگناه،ریاکارانه١٥راهکار بدی برای برون رفت از وضعیت فعلی! وهمه راهکارهاتم فرصت طلبی سیاسی باشه ونه چاره‌ی اقتصادی! #خاتمی